Любопитно за стандартната преводаческа страница

Преводаческа страница – какво е това?

Как се оценява обемът на писмения превод?

Това може да стане според времето, необходимо за превода, или според обема на превеждания текст. В първия случай като измервателна единица на извършената преводаческа услуга служи астрономическият час. Този вид оценка на обема на превода се използва относително рядко, обикновено се прилага когато се превеждат допълнения или промени във вече съществуващ текст, т.е. когато е трудно да се определи обемът на превеждания и преведения текстови материал.

Цената на писмения превод може да се установи от клиента и преводача на основание дума, ред, стандартна страница (съдържаща определен брой символи, така наречените печатни знаци).

Пресмятането може да се осъществи на база както на входящия текст на писмения превод, така и на вече преведения. Тъй като в много случаи входящият текст е само на хартиен носител, а също така продуктът на труда на преводача е готовият писмен превод, на практика се пресмята обемът на вече готовия преведен текст.

В отделните държави исторически са се наложили различни единици за измерване обема на писмения превод. В някои страни е прието стойността на превода да се базира на дума, без да се отчита броя букви в нея (САЩ, Франция, Швеция и много други), в други — на база хиляда думи (Великобритания и Ирландия), в трети — за един ред, като стандартният ред съдържа 55 символа (Германия).

В България, Русия и някои други страни обикновенно за основа се взима стандартната (условната) страница, съдържаща определено количество знаци (символи). Една стандартна (условна) страница обикновено съдържа 1800 печатни знака готов писмен превод (или 1620 знака входящ текст). За печатни знаци се считат всички видими печатни знаци (букви, цифри, препинателни знаци и т.н.) и всички паузи между думите. Количеството символи в документа много лесно се определя чрез програмни продукти, например функцията „Word Count“ в Microsoft Word. Ние в Компас-преводачески услуги използваме програмата Any Count също така.

Исторически тази мерна единица идва от обема текст, съдържащ се в една машинописна страница (58-60 символа в ред, 28-30 реда на страница).

Преводаческа страница
Преводаческа страница

Разберете повече за устния превод.