Актове за гражданско състояние

В сила е Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние

На 18 декември 2013 г. за Република България влиза в сила Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана във Виена на 8 септември 1976 г.

Конвенцията е обнародвана в ДВ, бр. 108 от 17.12.2013 г.

Конвенцията предвижда въз основа на актовете за гражданско състояние, освен сега издаваните документи по чл. 88 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) (удостоверения за раждане и за сключен граждански брак, препис – извлечения, пълни преписи и заверени копия от актовете за гражданско състояние), да се издават и извлечения на формуляри по утвърдени образци:

  • Формуляр А (извлечение от акт за раждане)
  • Формуляр В (извлечение от акт за сключен граждански брак)
  • Формуляр С (извлечение от акт за смърт).

Образците, които ще издава Република България са одобрени с решение № 528/05.09.2013 г. на Министерския съвет. Формулярите се отпечатват двустранно. На лицевата страна на формуляра, непроменливият текст се отпечатва задължително на български, френски и английски език.

Извлеченията, регламентирани в Конвенцията имат същата доказателствена сила, като документите, издавани въз основа на актовете за гражданско състояние съгласно чл. 88 от ЗГР. Издаването на многоезични извлечения за актове за гражданско състояние, издадени от една държава-членка по Конвенцията, обнародвана на 17 декември 2013 г. в ДВ, се признават и имат пряко действие на територията на останалите страни-членки (без необходимост от легализация или друга подобна формалност). Новият ред за издаване на актовете ще спести време и средства на гражданите.

Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние е подписана във Виена на 8 септември 1976 г.
Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние е подписана във Виена на 8 септември 1976 г.

Извлеченията се издават от органите, компетентни да издават документи въз основа на актовете за гражданско състояние съгласно ЗГР – длъжностните лица по гражданско състояние в общините (от общината, в която се съхранява съответния акт, т.е. в съответната община, в която се е родил, сключил брак или където е починал) и консулските длъжностни лица в чужбина. Актът се издава срещу документ за самоличност.

Извлеченията се издават, когато са поискани от заинтересована страна. Право да получат тези извлечения имат лицата, регламентирани в чл. 88а от ЗГР, а именно:

– от акт за раждане – лицето, за което се отнася актът за раждане, неговите родители или законни представители;
– от акт за сключен граждански брак – страните по акта.

Извлеченията могат да се издават и на трети лица, изрично упълномощени от лицата, имащи право да ги получат, както и при поискване от държавен орган или община, когато това е свързано с административното обслужване на лицата, вписани в акта.

Данните във формулярите се вписват с печатни букви от латинската азбука. Освен това те могат да бъдат вписани и на български език.

За изписване на наименованията на населени места с букви от латинската азбука следва да се прилага Законът за транслитерацията.

За изписване на имената на физическите лица с букви от латинската азбука се ползват данните от регистъра на населението — „Име на латиница от ДС“. В случай, че в регистъра на населението няма данни за имената на латиница, за издаването на извлеченията може да се ползват данни от официални документи на лицата (документи за самоличност или документи по гражданско състояние, издадени от чуждестранен компетентен орган и др.). При липса на документи може да се прилага Законът за транслитерацията, след постигане на съгласие със заинтересованите лица относно начина за изписване на имената с латински букви.

При издаване на извлечения въз основа на актове, в които има отразени бележки, в извлеченията се вписва последното състояние на данни.

Извлеченията, издадени въз основа на Конвенцията, се приемат без легализация на територията на всяка държава, обвързана с Конвенцията.

Страни по Конвенцията освен България са: Германия, Австрия, Белгия, Испания, Франция, Гърция (която е подписала, но не е ратифицирала Конвенцията), Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Швейцария, Турция, Словения, Хърватия, Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия, Полша, Черна гора, Молдова, Литва, Естония и Румъния.

Доколкото Конвенцията не третира въпроса относно превода на извлеченията, няма пречка да бъде изискван официален превод, когато длъжностното лице по гражданското състояние прецени, че има нужда от такъв.

Събитията по гражданско състояние (раждане, брак, смърт), настъпили в чужбина, може да се регистрират въз основа на извлеченията, регламентирани в Конвенцията. За целта е необходимо българските граждани, вписани в представените извлечения да бъдат еднозначно определени. В случай, че това не е възможно, няма пречка да бъдат изисквани пълни преписи от съставените в чужбина актове за гражданско състояние.

Таксата, която се плаща съгласно Закона за местните данъци и такси, се определя от всяка община и поради това тя е различна за отделните общини, но не може да е по-висока от таксите, които се събират за документите, издавани по чл. 88 от Закона за гражданската регистрация.

Съвет от Компас-преводачески услуги: Според все още непотвърдена информация, многоезичните извлечения от актове за гражданско състояние ще бъдат валидни в Европейския Съюз без поставяне на заверка Апостил. Но докато това стане факт, ако желаете да представите такова извлечение за някои страни на ЕС, където се изисква Апостил, но и са страни от Виенската конвенция, при издаването на подобен акт се информирайте, дали в българското МВнР разполагат със спесимен на подписа на служителя, издал документа. Според наше проучване, служителите от „Гражданско състояние“ в повечето столични общини са предоставили образци на своите подписи. Но все пак, проверявайте! Останалото, легализацията и поставянето на заверка Апостил е наша работа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.