Списък на държавите, с които България има подписани двустранни договори за правна помощ

АВСТРИЯ

АЛЖИР

АЗЕРБАЙДЖАН

АРМЕНИЯ

БЕЛАРУС

ВИЕТНАМ

ГРУЗИЯ

ГЪРЦИЯ

ИТАЛИЯ

ЙЕМЕН

КИПЪР

КНДР

КУБА

КУВЕЙТ

ЛИБИЯ

МАКЕДОНИЯ

МОНГОЛИЯ

ПОЛША

РУМЪНИЯ

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

СИРИЙСКА АРАБСКА РЕПУБЛИКА

СЪРБИЯ (ДОГОВОРЪТ С БИВША ФНР ЮГОСЛАВИЯ СЕ ПРИЛАГА И ЗА ДЪРЖАВИТЕ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, СЛОВЕНИЯ И ХЪРВАТСКА)

УЗБЕКИСТАН

УКРАЙНА

УНГАРИЯ

ФРАНЦИЯ

ЧЕХИЯ (ПРАВОПРИЕМНИК ПО ДОГОВОРА Е И СЛОВАКИЯ)

За документи, които са предназначени за тези държави, или които са издадени от институции на тези държави, не е необходим апостил според Хагската конвенция. За тях се извършва заверка на подписа на заклетия преводач.

Легализация на български документи за чужбина

Легализация на чуждестранни документи за България

Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

За всички останали държави (които не са страна по Хагската конвенция и с които Република България няма сключен двустранен договор за правна помощ)