Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Апостил

Ако ни се обадите в Компас-преводачески услуги и поискате легализация на документ, издаден в чужбина, за да можете да го ползвате в България (напр. Договор, акт за раждане, удостоверение за сключен брак, извлечение от търговски регистър), първият ни въпрос към Вас ще е: В коя страна е издаден документа и има ли апостил?

И обратно, ако Ви е нужна легализация на документи, издадени в България и предназначени да се използват в чужбина, необходимо е те да бъдат оформени по определен начин – да им се постави апостил. Това ги освобождава от всякакви други заверки и легализации. Дори няма да е необходимо документите да бъдат преведени на съответния чужд език.

Какво е това „апостил”?

Апостилът представлява заверка (печат) върху самия документ или в приложение към него, който удостоверява истиността на подписите и печатите, положени в документа. Този печат има точно определени реквизити, които са абсолютно еднакви за всички страни, които са подписали Хагската конвенция от 5 октомври 1961 година и легализират своите документи с апостил. Задължително е заглавието да бъде на френски език – Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961), като в някои случаи се изписва двуезично – както на френски език, така и на националния език на държавата, която го е издала.

Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове е подписана в Хага на 5 октомври 1961 г.

За България тя е в сила от 30 април 2001 г.

• Легализация на документи с апостил

Държавите-страни по конвенцията въвеждат практиката на легализация на документи, издадени от чужда държава чрез поставянето на т. нар. апостил.
Апостилът освобождава документа, към който е прикрепен, от по-нататъшни процедури за легализиране от други висшестоящи местни органи в страната на издаване.
Документите, произхождащи от държави-страни по Хагската конвенция, и снабдени с апостил, не се легализират от българско дипломатическо или консулско представителство, акредитирано за съответната държава. Тези документи се признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има поставен в оригинална форма апостил.

• Валидност на документите

Снабдените с apostile документи се признават и могат да произведат действие във всяка една от държавите-страни по конвенцията.

• Не могат да бъдат снабдени с apostile:

Хагската конвенция не се прилага, респективно не могат да бъдат снабдени с апостил:

1. административни документи, пряко свързани с търговски или митнически операции

2. документи, изготвени от дипломатически или консулски представителства

Такива документи от България могат да бъдат удостоверени за ползване в чужбина (легализирани) от Министерството на външните работи, в съответствие с действащите изисквания.

• Компетентни органи в Република България, които могат да поставят апостил
Компетентните органи в България, които имат право да поставят апостил върху българските публични актове, са Министерството на правосъдието и Министерството на външните работи.

Министерството на правосъдието удостоверява с апостил актовете на съдилищата и нотариусите.

Министерството на образованието, науката и технологиите удостоверява с апостил актовете: свидетелства за образование, придобита квалификация и правоспособност

Министерството на външните работи удостоверява с апостил всички останали публични актове:

1. документите за гражданско състояние и адресна регистрация, издадени от общините

2. различните удостоверения, сертификати, лицензи и други, издадени от различните министерства, държавни агенции и ведомства

3. документи на Националния осигурителен институт, националния статистически институт и други.

• Изисквания за поставяне на апостил от Министерството на външните работи

За да бъдат снабдени с апостил от Министерството на външните работи, издадените от български компетентни ведомства документи трябва да имат:

1. заверка с оригинален/”мокър” правоъгълен щемпел за чужбина, който се поставя от издаващото документа ведомство

2. положен до щемпела кръгъл печат и подпис на оправомощеното да извършва тази заверка длъжностно лице.

[sep]

Легализация на български документи за чужбина

Легализация на чуждестранни документи за България

Списък на държавите, с които България има подписани двустранни договори за правна помощ

За всички останали държави (които не са страна по Хагската конвенция и с които Република България няма сключен двустранен договор за правна помощ)

Към Facebook фен страницата ни.


Сподели статията в Тези бутончета са връзки към сайтове, в които можете да качите линк към тази статия.
  • Svejo.net
  • Dao.bg
  • Piron.bg
  • Web-bg.com
  • Lubimi.com
  • Pipe.bg
  • Facebook
  • Google Bookmarks