Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

апостил

Ако ни се обадите в Компас – преводачески услуги и поискате легализация на документ, издаден в чужбина, за да можете да го ползвате в България. (Напр. Договор, акт за раждане, удостоверение за сключен брак, извлечение от търговски регистър), първият ни въпрос към Вас ще е: В коя страна е издаден документа и има ли апостил?

И обратно, ако Ви е нужна легализация на документи, издадени в България и предназначени да се използват в чужбина, необходимо е те да бъдат оформени по определен начин – да им се постави апостил. Това ги освобождава от всякакви други заверки и легализации. Дори няма да е необходимо документите да бъдат преведени на съответния чужд език.

Какво е това „апостил”?

Апостилът представлява заверка (печат) върху самия документ или в приложение към него, който удостоверява истиността на подписите и печатите, положени в документа. Този печат има точно определени реквизити, които са абсолютно еднакви за всички страни, които са подписали Хагската конвенция от 5 октомври 1961 година и легализират своите документи с апостил. Задължително е заглавието да бъде на френски език – Apostille (Convention de la Haye du 5 October 1961), като в някои случаи се изписва двуезично – както на френски език, така и на националния език на държавата, която го е издала.

Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове е подписана в Хага на 5 октомври 1961 г.

За България тя е в сила от 30 април 2001 г.

• Легализация на документи с апостил

Държавите-страни по конвенцията въвеждат практиката на легализация на документи, издадени от чужда държава чрез поставянето на т. нар. апостил.
Апостилът освобождава документа, към който е прикрепен, от по-нататъшни процедури за легализиране от други висшестоящи местни органи в страната на издаване.
Документите, произхождащи от държави-страни по Хагската конвенция, и снабдени с апостил, не се легализират от българско дипломатическо или консулско представителство, акредитирано за съответната държава. Тези документи се признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има поставен в оригинална форма апостил.

• Валидност на документите

легализация на чуждестранни документи

Снабдените с apostile документи се признават и могат да произведат действие във всяка една от държавите-страни по конвенцията.

Не могат да бъдат снабдени с apostile:

Хагската конвенция не се прилага, респективно не могат да бъдат снабдени с апостил:

1. административни документи, пряко свързани с търговски или митнически операции

2. документи, изготвени от дипломатически или консулски представителства

Такива документи от България могат да бъдат удостоверени за ползване в чужбина. Легализирани от Министерството на външните работи, в съответствие с действащите изисквания.

• Компетентни органи в Република България, които могат да поставят апостил
Компетентните органи в България, които имат право да поставят апостил върху българските публични актове, са Министерството на правосъдието и Министерството на външните работи.

Министерството на правосъдието удостоверява с апостил актовете на съдилищата и нотариусите.

Министерството на образованието, науката и технологиите удостоверява с апостил актовете: свидетелства за образование, придобита квалификация и правоспособност

Министерството на външните работи удостоверява с апостил всички останали публични актове:

1. документите за гражданско състояние и адресна регистрация, издадени от общините

2. различните удостоверения, сертификати, лицензи и други, издадени от различните министерства, държавни агенции и ведомства

3. документи на Националния осигурителен институт, националния статистически институт и други.

• Изисквания за поставяне на апостил от Министерството на външните работи

За да бъдат снабдени с апостил от Министерството на външните работи, издадените от български компетентни ведомства документи трябва да имат:

1. заверка с оригинален/”мокър” правоъгълен щемпел за чужбина, който се поставя от издаващото документа ведомство

2. положен до щемпела кръгъл печат и подпис на оправомощеното да извършва тази заверка длъжностно лице.

Aпостил на документи, предназначени за чужбинаС поставянето на сертификат „Апостил“ (Apostille) се удостоверява истинността на подписа, качеството или длъжността на лицето, което се е подписало и автентичността на печата, поставени върху документа. 
Държава, която не е подписала Хагската конвенцияАко документът е издаден от държава, която не е подписала Хагската конвенция, се преминава през значително по-бавна и скъпа процедура по легализация. Документа трябва да се завери в Министерство на външните работи на издаващата държава, след което да бъде легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство.
Документи, издадени от държава членка на ЕССъгласно Регламент 2016/1191 публични документи, издадени от държава членка на ЕС, трябва да бъдат приети като автентични от властите на друга държава от ЕС, без да е необходим апостил. Напр. акт за раждане, свидетелство за съдимост, удостоверение за семейно положение и др. 
Превод на документиГражданите на ЕС не са длъжни да правят превод на документа. Те могат да поискат документа да бъде издаден чрез многоезичен стандартен формуляр, достъпен на всички езици на ЕС. За да се избегнат изискванията за превод, този формуляр се прилага към публичния документ. 
Европейско удостоверение за наследствоТози документ може да се използва от наследници за доказване на правата им върху наследство в други държави членки на ЕС. Това удостоверение се издава в стандартен многоезичен формуляр, признава се във всички страни от ЕС, вкл. и без да се прави превод.

Легализация на български документи за чужбина

Легализация на чуждестранни документи за България

Списък на държавите, с които България има подписани двустранни договори за правна помощ

За всички останали държави (които не са страна по Хагската конвенция и с които Република България няма сключен двустранен договор за правна помощ)

Към Facebook фен страницата ни.

Често задавани въпроси

Кои български институции поставят апостил?

Администрациите, които поставят Апостил са Дирекция „Консулски отношения“ на МВнР, областните администрации в Република България, НАЦИД и Министерство на правосъдието.

Как да заверя документ ако държавата не издава апостил?

Държавите, които не са страни по Хагската конвенция за апостил не могат и не издават за каквито и да било документи.

Каква е разликата между хартиен и електронен апостил?

Електронният апостил е със същата стойност, както хартиения апостил. Единствената разлика е в поставените печати и подписи, при електронния те са електронен подпис и печат, а при хартиения се поставят ръчно, но и в двата варианта тежестта е една и съща.